Sunday, 23 October 2011

RI bagi kursus KPF3012-Perkembangan Pendidikan Di Malaysia : Dasar Dan Falsafah


Pengesahan Ketua Jabatan:


Tarikh:

Tarikh:
 
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
REKA BENTUK  KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti
:
Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia
Jabatan
:
Pengajian Pendidikan
Semester
:

Sesi
:

Nama Kursus
:
Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah Dan Dasar
(The Development Of Education In Malaysia: Philosophy And Policies)
Kod kursus
:
EDU3012
Jam Kredit
:
2
Prasyarat
:
TiadaMAKLUMAT PENSYARAH:
Nama
:

E-Mail
:

No. Bilik
:

No. Tel.
:


SINOPSIS
:
Kursus ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Kursus ini juga meninjau dan membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan.
HASIL PEMBELAJARAN
:
1.      Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar (C4, TS3).

2.      Menghubungkait pembentukan kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran (C4).

3.      Mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan Kod Etika Perguruan (C3, P2).

4.      Membahaskan Akta Pendidikan 1996 (A3, CS3).
RUJUKAN
:
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010. (Edisi Pelancaran). Kuala Lumpur: KPM.


Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (1999). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan-Peraturan Terpilih. Kuala Lumpur: International Law Book Services.


Moss, D. M., Glenn, W. J. & Schwab, R. L. (2005). Potrait of a Profession Teaching and Teacher in the 21st Century. Westport.: Praeger.


Orstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2004). Curriculum: foundations, principles, and issues (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.


Sufean Hussin. (2004) Sejarah, Sistem & Falsafah Pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.KAEDAH PENGAJARAN
:
Kuliah, Projek, Perbincangan, Pembentangan

KAEDAH PENERAPAN KI
Aktiviti
KOM
KBPM
PBPM
PSK
PIM
ETIK
KU
Kuliah


Kerja KursusPetunjuk:
KOM               : Kemahiran Komunikasi
KBPM             : Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian masalah
PBPM             : Kemahiran Belajar Berterusan dan Pengurusan Maklumat
PSK                : Kemahiran Kerja Berpasukan
PIM                 : Kemahiran Kepimpinan
ETIK               : Etika Profesional
KU                  : Kemahiran Keusahawanan


PENILAIAN PRESTASI PELAJAR

Bentuk Tugasan/Peperiksaan
Peratusan
Kerja Kursus
60%
Peperiksaan Akhir
40%
Jumlah
100%
PENILAIAN GRED KURSUS UPSI

Gred

Julat Markah
PNG (S/K)
A
80 – 100
4.00
A-
75 – 79
3.75
B+
70 – 74
3.50
B
65 – 69
3.00
B-
60 – 64
2.75
C+
55 – 59
2.50
C
50 – 54
2.00
C-
45 – 49
1.75
D+
40 – 44
1.50
D
35 – 39
1.00
F
0 - 34
0
           

PENGREDAN SKALA KEMAHIRAN INSANIAH (KI)
SKALA
KRITERIA
5
Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang
4
Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik
3
Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan
2
Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum
1
Lemah dan perlu diperbaikiJADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU :
Minggu
Tajuk
Hasil                      Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Kemahiran Insaniah
Rujukan
1
Perkembangan Pendidikan Di Malaysia Ke Arah Pembangunan Insan Dan Negara.
Fungsi pendidikan ke arah pembangunan insan dan negara.
i.     Pendidikan mempengaruhi pembangunan.
ii.    Pembangunan mempengaruhi pendidikan.
Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar.


Kuliah  
Perbincangan
KOM
PSK

Sufean Hussin. (2004) Sejarah, Sistem & Falsafah Pendidikan di Malaysia
2
Perkembangan Pendidikan Di Malaysia Ke Arah Pembangunan Insan Dan Negara.
Hala tuju perkembangan pendidikan era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era selepas kemerdekaan terhadap pembangunan insan dan negara.

Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar.Kuliah
Perbincangan
KOM
PSK
Sufean Hussin. (2004) Sejarah, Sistem & Falsafah Pendidikan di Malaysia
3
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian Dan Penghayatan.
Asas falsafah (Barat & Islam) dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar.
Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Sufean Hussin. (2004) Sejarah, Sistem & Falsafah Pendidikan di Malaysia
4
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian Dan Penghayatan.
Bentuk, proses, matlamat  dan elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar.
Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Sufean Hussin. (2004) Sejarah, Sistem & Falsafah Pendidikan di Malaysia
5
Falsafah  Pendidikan Guru (FPG): Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan.
Ilmu profesional keguruan dalam membina pemikiran dan amalan guru-guru Malaysia dari aspek pengetahuan, ketrampilan dan sahsiah guru.
Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar.
Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Moss, D. M., Glenn, W. J. & Schwab, R. L. (2005). Potrait of a Profession Teaching and Teacher in the 21st Century.
6
Dasar-Dasar Dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia.
Dasar- dasar pendidikan ke arah pembangunan insan, guna tenaga, perpaduan, bahasa, pengantarabangsaan, teknologi dan pembentukan  negara bangsa.
Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar.

Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Sufean Hussin. (2004) Sejarah, Sistem & Falsafah Pendidikan di Malaysia
7
Perancangan Pembangunan Pendidikan Di Malaysia
Rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang ke arah memperkasakan pendidikan di Malaysia.
i.     Rancangan Malaysia
ii.    Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar.


Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010.
8
Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Kurikulum kebangsaan dalam sistem pendidikan mengikut peringkat.: pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, pendidikan khas dan Institusi Pengajian Tinggi.
Menghubungkait pembentukan kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran


Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Orstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2004). Curriculum: foundations, principles, and issues
9
Reka Bentuk Kurikulum Di Malaysia.
Pembentukan dan penyusunan kurikulum kebangsaan secara vertikal (sekuen dan kontinuiti) dan horizontal (skop, integrasi dan imbangan) dari aspek konten, pedagogi dan penilaian.
Menghubungkait pembentukan kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran
Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Orstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2004). Curriculum: foundations, principles, and issues
10
Penterjemahan Dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan.
i.     Matlamat dan objektif kurikulum (domain kognitif) dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran.
ii.    Tranformasi matlamat pendidikan negara ke dalam matlamat mata pelajaran khusus dan penulisan objektif bagi sesuatu unit pengajaran.
Menghubungkait pembentukan kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran

Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Orstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2004). Curriculum: foundations, principles, and issues
11
Kod Etika Perguruan Dan Peraturan Pendidikan Di Malaysia.
Profesionalisme guru, tanggungjawab guru dan amalan disiplin:
i.     Kod etika & tanggungjawab guru: kepada pelajar, ibu bapa, masyarakat & negara dan profesion & rakan sejawat.
ii.    Peraturan, disiplin dan undang-undang dalam amalan pendidikan.
Mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan Kod Etika Perguruan.

Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (1999). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan-Peraturan Terpilih.
12
Akta Pendidikan 1996
Asas pembentukan Akta Pelajaran 1996.  Kandungan dan fungsinya dalam perkembangan pendidikan di Malaysia.
Membahaskan Akta Pendidikan 1996.
Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (1999). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan-Peraturan Terpilih.
13
Akta Pendidikan 1996
Implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia.


Membahaskan Akta Pendidikan 1996.Kuliah        Pembentangan Perbincangan
KOM
PSK
Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (1999). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan-Peraturan Terpilih.
14
Rumusan perkembangan pendidikan di Malaysia: falsafah dan dasar.
Memahami perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah dan dasar.
Perbincangan, perbahasan, soal jawab, memberi respon.
KOM
PSK
No comments:

Post a Comment