Sunday, 23 October 2011

RI bagi kursus KPD3026-Pengajaran Teknologi Dan Penaksiran 2

Text Box: Pengesahan Ketua Jabatan:
Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

REKA BENTUK KURIKULUM DAN PELAN PENGAJARAN KURSUS


Fakulti                        :           FAKULTI  PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Jabatan                      :           PENGAJIAN PENDIDIKAN
Semester                    :           2
Sesi                             :           2010/2011      
Nama Kursus                        :           PENGAJARAN, TEKNOLOGI, DAN PENAKSIRAN II                 

Kod Kursus               :           KPD3026

Jam Kredit                 :           6
Prasyarat                   :           KPD3016

(Bagi kursus yang mempunyai prasyarat, pelajar wajib mengambil kursus prasyarat terlebih dahulu)

MAKLUMAT PENSYARAH:           

Nama                          :          
E-mel                          :          

No. Telefon                :          

No. Bilik                     :          

Nama                          :          
E-mel                          :          

No. Telefon                :          

No. Bilik                     :          


SINOPSIS KURSUS :
Kursus ini merupakan lanjutan kursus KPD3016. Ia bertujuan mengukuhkan lagi  kemahiran pelajar merancang dan melaksanakan pengajaran melalui pembentangan mikro- dan makropengajaran dalam aspek utama pengajaran berikut: (a) menyatakan hasil pembelajaran, (b) memilih dan merancang bahan dan urutan pengajaran, (c) memilih dan melaksana kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, (d) menyedia dan mengguna media dan teknologi pengajaran yang sesuai, dan (e) menyedia, memilih dan mengguna alat dan kaedah penaksiran yang sesuai untuk menilai hasil pembelajaran. Pelajar juga akan didedahkan kepada prosedur dan kaedah Kajian Tindakan serta penulisan proposal.

(This course is a continuation of KPD3016 course. It aims to further strengthen students’ skills in lesson preparation and teaching, through presentation of micro- and macro-teaching in the following major aspects of the teaching process:  (a) stating  the learning outcomes, (b) selecting and planning of curricular materials and sequence of lessons, (c) selecting and implementing appropriate teaching methods and techniques, (d) preparing and using appropriate teaching-learning media and technology, (e) preparing, selecting and using appropriate tools and assessment methods to evaluate learning outcomes. Students will also be exposed to Action Research procedures and methods and writing a proposal)


HASIL PEMBELAJARAN:
Di akhir kursus, pelajar seharusnya boleh;

  1. Menilai pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan penaksiran (K6)
  2. Menyusun atur perlakuan selaras dengan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (P3)
  3. Mempertahankan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan penaksiran yang dilaksanakan (A3)
  4. Berkebolehan mengenalpasti masalah dalam pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan penaksiran, serta mencari penyelesaian alternatif (KBKM)


RUJUKAN:

Bhasah Abu Bakar (2007). Kaedah analisis data penyelidikan ilmiah. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Utusan Publications & Distributors Sd. Bhd. Kuala Lumpur.
Bloom, Benjamin S., et al. (1956). Taxonomy of educational objectives, Handbook 1: Cognitive
      domain, London: Longman
Bloom, Benjamin S. et al.  (1964) Taxonomy of Educational Objectives, Book 2: Affective Domain, London: Longman )      
Chiappetta, E. L. et al. (1998). Science instruction in the middle and secondary schools (4th ed.). New Jersey: Merill Publishing Company.
Creswell, J.W. (2003) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (2nd Ed.), Thousand Oaks:Sage
Elliot, J. (1991). Action Research for Educational Change, Buckingham: Open University Press.
Frost, R (2004). IT in secondary science book. Cambridge: IT in Science
Guskey, T. R. (1997). Implementing mastery learning (2nd ed). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
Heninich, R. Molenda, M. R. & Dmaldino S. E. (2005). Instructional media and technologies for learning (8th ed.). New Jersey, Prentice Hall.
Lin, R. L. & Gronland, N. E. (2000). Measurement and assessment in teaching (8th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57 (1), 1-21.
Trowbridge, L. W., Bybee, R. W. & Powell, J. C. (2008). Teaching secondary school science: Strategies for developing scientific literacy.(9th ed.). New Jersey: Merill

KAEDAH PENGAJARAN:
Kuliah Interaktif, pembelajaran berkumpulan, perbincangan, persembahan.

KAEDAH MENAKSIR KEMAHIRAN INSANIAH:
AKTIVITI / KI
KOM
KBKM
PBPM
PSK
PIM
ETIK
KU
Mikro- dan Makropengajaran
/
/

Penulisan refleksi dan proposal kajian tindakan

/


Indikator:

KOM – Kemahiran Komunikasi
KBPM – Kemahiran Berfikir dan Menyelesaikan Masalah
PBPM – Kemahiran Belajar Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan
PIM – Kemahiran Kepimpinan
ETIK – Etika Profesional
KU – Kemahiran Keusahawanan

PENILAIAN KURSUS:
Mikropengajaran                                                                                 10%    
Makropengajaran                                                                                20%
Rancangan Mengajar                                                                         10%
Proposal Kajian Tindakan                                                                   20%
Penulisan Refleksi                                                                              20%
Forum                                                                                                 20%
Jumlah                                                                                             100%
SKALA PENGGREDAN:
Gred
Julat Markah
GPA/CGPA
A
80-100
4.00
A-
75-79
3.75
B+
70-74
3.50
B
65-69
3.00
B-
60-64
2.75
C+
55-59
2.50
C
50-54
2.00
C-
45-49
1.75
D+
40-44
1.50
D
35-39
1.00
F
0-34
0SKALA PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH:
SKALA
Kriteria
4
Baik
3
Memuaskan
2
Tahap minimum yang diharapkan
1
Lemah dan perlu penambahbaikan
Minggu
Tajuk
Hasil Pembelajaran
Aktiviti P&P
KI
Rujukan
1
Taklimat keperluan kursus
Maklum balas tentang Unit Pengajaran dan ulangkaji kemahiran mikropengajaran.


Pengenalan kepada Kajian Tindakan dalam pendidikan
·   Menghuraikan langkah-langkah memulakan pengajaran, menyoal, mencungkil idea, menerang, mengilustrasi dengan contoh, memperkukuh, dan menutup pengajaran

·   Menghuraikan konsep dan definisi kajian tindakan

Kuliah interaktif
Persembahan pelajar

Huraian Sukatan Pelajaran

2
Menganalisis dan menulis journal reflektif

·   Menganalisis penulisan reflektif
·   Menulis journal reflektif

Analisis penulisan refleksi
Mikropengajaran

Huraian Sukatan Pelajaran
3
Sesi mikropengajaran


Langkah-langkah menjalankan Kajian Tindakan

·   Menjalankan mikropengajaran
·   Membuat refleksi mikropengajaran

·   Menghuraikan prosedur dan proses kajian tindakan

Mikropengajaran

Huraian Sukatan Pelajaran
4
Sesi mikropengajaran
·   Menjalankan mikropengajaran
·   Membuat refleksi makropengajaran

Mikropengajaran
KOM
Huraian Sukatan Pelajaran
5
Sesi makropengajaran


Pengumpulan, pengurusan, analisis, dan interpretasi data kuantitif dan kualitif
·   Menjalankan makropengajaran
·   Membuat refleksi makropengajaran

·   Menghuraikan konsep asas analisis dan interpretasi data kuantitatif serta alat statistik yang sesuai terutamanya statistik huraian

Makropengajaran


Kuliah interaktif
Perbincangan
KOM
Huraian Sukatan Pelajaran
6
Sesi makropengajaran

·   Menjalankan makropengajaran
·   Membuat refleksi makropengajaran

Makropengajaran
KOM
Huraian Sukatan Pelajaran
7
Sesi makropengajaran


Pengumpulan, pengurusan, analisis, dan interpretasi data kuantitif dan kualitif
·   Menjalankan makropengajaran
·   Membuat refleksi makropengajaran

Menghuraikan proses dan prosedur analisis dan interpretasi data kualitatif
Makropengajaran


Kuliah interaktif
Perbincangan
KOM
Huraian Sukatan Pelajaran
8
Sesi makropengajaran

·   Menjalankan makropengajaran
·   Membuat refleksi makropengajaran

Makropengajaran

Bhasah (2009)Othman Lebar (2011)
9
Penulisan laporan kajian tindakan

·   Menghuraikan langkah-langkah penulisan laporan kajian tindakan

Kuliah interaktif
Perbincangan

Bhasah (2009)
Othman Lebar  (2011)
10
Sesi makropengajaran

·   Menjalankan makropengajaran
·   Membuat refleksi makropengajaran

Makropengajaran

Othman Lebar (2011)
11
Penulisan proposal
·   Menulis proposal kajian tindakan
Kuliah interaktif
Menulis draf proposal
KBKM
Bhasah (2009)
Othman Lebar (2011)
12
Sesi penilaian mikropengajaran yang dijalankan di sekolah
·   Menjalankan mikropengajaran
·   Membuat refleksi makropengajaran

Menonton rakaman video
Perbincangan
KBKM
Huraian Sukatan Pelajaran
13
Sesi penilaian makropengajaran yang dijalankan di sekolah
·   Menjalankan makropengajaran
·   Membuat refleksi makropengajaran

Menonton rakaman video
Perbincangan
KBKM
Huraian Sukatan Pelajaran
14
Sesi penilaian makropengajaran yang dijalankan di sekolah
·   Menjalankan makropengajaran
·   Membuat refleksi makropengajaran

Menonton rakaman video
Perbincangan
KBKM
Huraian Sukatan Pelajaran
JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU:

No comments:

Post a Comment